Như vậy, bài viết này của chúng tôi đã tổng hợp thông tin về an toàn và bảo vệ lao động trong xây dựng, tiêu chuẩn an toàn và các công tác an toàn trong xây dựng. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các nhà thầu và chủ đầu tư có thể thực hiện biện pháp an toàn lao động trong xây dựng một cách hiệu quả. Đồng thời, những người tham gia thi công trực tiếp cũng có thêm kiến thức để tuân thủ an toàn lao động trong xây dựng.